Διαδικαστικά, τα βασικά βήματα προς τη δημιουργία μιας Ε.Κοιν.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Τι Είναι: 
Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μία σύμπραξη επιχειρήσεων ή/και ιδιωτών για την παραγωγή ενέργειας. (σε χώρους και εκτός έδρας των επιχειρήσεων ή των οικιών)
Σκοπός:
Προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας  μέσω δραστηριοποίησης στους τομείς των ΑΠΕ.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού.
Κύρια Δραστηριότητα:
Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής, θερμικής,  ψυκτικής ενέργειας.
 • Ποιο στόχο πετυχαίνουν:
Μέσω του  Συμψηφισμού των καταναλώσεων  της ηλεκτρικής  ενέργειας  με την παραγωγή του Φ/Β σταθμού, ο οποίος  βρίσκεται  σε διαφορετική τοποθεσία, επιτυγχάνεται μείωση έως μηδενισμός του κόστους  της ενέργειας που καταναλώνεται.
 • Οφέλη για τις επιχειρήσεις:
 1. Με τη μείωση του κόστους της ενέργειας πετυχαίνουμε μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους της επιχείρησης με αποτέλεσμα πολύ καλύτερα οικονομικά στοιχεία.
 2. Δημιουργία διαθέσιμων κεφαλαίων για ανάπτυξη και επενδύσεις.
 3. Δυνατότητα χρήσης σύγχρονων συσκευών και εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια  με  μηδενικό  κόστος  λειτουργίας .
 4. Αναβάθμιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης.
 5. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 6. Δυνατότητα συμμετοχής σε αναπτυξιακά  (Ν.4399/2016) και επενδυτικά προγράμματα επιδοτήσεων και  χρηματοδοτικά εργαλεία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 7. Χαρακτηρισμός  και  προβολή της επιχείρησης  λόγω πράσινης ενέργειας.
 • Διαδικαστικά, τα βασικά βήματα προς τη δημιουργία μιας Ε.Κοιν είναι τα εξής : 

Ημερίδα διοργανώνει η ΡΑΕ στις 8 Φεβρουαρίου !

 • Ημερίδα για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, το net metering και τις μικρές ανεμογεννήτριες διοργανώνει η ΡΑΕ στις 8 Φεβρουαρίου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στο πλαίσιο της Έκθεσης Infacoma και Aquatherm ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει Εσπερίδα ενημέρωσης της ενεργειακής αγοράς και των πολιτών με θέμα:
«Οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ: τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών έργων ΑΠΕ του 2018, ο σχεδιασμός των επόμενων, το νέο πλαίσιο για το μηχανισμό συμψηφισμού (net-metering) και τις μικρές Α/Γ»
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 16:30 – 19:30 στο ΜΕC Παιανίας, Λεωφόρος Λαυρίου 301. 19 002 (https://infacoma.helexpo.gr/).
Τρόπος Πρόσβασης: https://infacoma.helexpo.gr/el/visitors_access_mec

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης του πλαισίου ενεργειακής πολιτικής με τρόπο που θα διευκολύνει τη μετάβαση στην καθαρής ενέργειας και θα την καταστήσει κατάλληλη για τον 21ο αιώνα.  Πραγματοποιούνται πλέον διαπραγματεύσεις για όλες τις πτυχές του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ενέργεια - το πακέτο "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους" - και οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν τυπικά τους πρώτους μήνες του 2019. Ο οριστικοποίηση αυτών των αλλαγών θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης  και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τα Παρίσι .   
Το νέο πλαίσιο πολιτικής επιφέρει κανονιστική βεβαιότητα, ιδίως μέσω της εισαγωγής των πρώτων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα , και θα ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ουσιαστικών επενδύσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.
Ενδυναμώνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να δραστηριοποιηθούν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση και καθορίζει δύο νέους στόχους για την ΕΕ το 2030: έναν δεσμευτικό στόχο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τουλάχιστον 32% και έναν στόχο ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 32,5%- με πιθανή αναθεώρηση προς τα πάνω το 2023. Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνει το στόχο της διασύνδεσης του 2030, δηλαδή 15% , σύμφωνα με το στόχο του 10% για το 2020. Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα.
Όταν αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται πλήρως, θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρη την ΕΕ από ό, τι αναμενόταν - περίπου 45% έως το 2030 σε σχέση με το 1990 (σε σύγκριση με τον υφιστάμενο στόχο μείωσης κατά 40%).
Για την επίτευξη μακροπρόθεσμου στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, το πλαίσιο δημιουργεί επίσης ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση και κάθε κράτος μέλος καλείται τώρα να καταρτίσει ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2021 έως το 2030, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους.
Το πακέτο περιγράφει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για τον οικοδομικό τομέα - τον μεγαλύτερο μεμονωμένο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη, με σημαντικό δυναμικό κέρδους στην ενεργειακή απόδοση.
Αυτοί οι νέοι στόχοι διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της Επιτροπής για το μακροπρόθεσμο όραμά της για μια Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα μέχρι το 2050 , που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018.
Ένα άλλο μέρος της δέσμης μέτρων αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός σύγχρονου σχεδιασμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ , προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες της αγοράς - πιο ευέλικτη, περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά, ικανότερη να ενσωματώσει μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης να θέσουν τους καταναλωτές στο επίκεντρο της μετάβασης - όσον αφορά την παροχή περισσότερων επιλογών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και την παροχή δυνατότητας σε όλους να συμμετέχουν στη μετάβαση από μόνα τους, με την παραγωγή της δικής τους ανανεώσιμης ενέργειας και την τροφοδοσία της στο δίκτυο. Επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία της ηλεκτρικής ενέργειας σε εκείνες όπου είναι περισσότερο απαραίτητη και όταν είναι περισσότερο αναγκαία μέσω των μη παραμορφωμένων σημάτων τιμών, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Αυτό θα οδηγήσει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, με ταυτόχρονη μείωση του άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.
Η δέσμη περιλαμβάνει 8 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα όπως φαίνεται παρακάτω (από τον Δεκέμβριο του 2018):
Καθαρή ενέργεια για όλα τα πακέτα των Ευρωπαίων - κατάσταση του παιχνιδιού (1η Ιανουαρίου 2019)
 

Πρόταση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής
 
Διοργανικές
διαπραγματεύσεις της ΕΕ

Έγκριση από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έγκριση από τοΣυμβούλιο
Επίσημη Εφημερίδα
Δημοσίευση
Ενεργειακή απόδοση σε κτίρια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου17/04/201814/05/201819/06/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου
Ανανεώσιμη ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/200821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Ενεργειακής απόδοσης30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Διακυβέρνηση30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
ΚανονισμόςΗλεκτρισμού30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Προετοιμασία κινδύνου30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

ACER
 
30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

Οι νέοι κανόνες βασίζονται σε δέσμη προτάσεων που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν πλέον συμφωνηθεί πολιτικά ή επίσημα από τους συννομοθέτες - το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Υπογραμμίζοντας τους στόχους της βάζοντας την ενεργειακή απόδοση πρώτη , επιτυγχάνοντας παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρέχοντας μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές , η λεπτομερής αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 900 000 θέσεις εργασίας και αύξηση έως και 1% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.
Άλλα τμήματα του πακέτου περιελάμβαναν:
Αυτές οι πρωτοβουλίες βασίστηκαν στις υφιστάμενες πολιτικές και ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ , όπως τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» , καθώς και τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως π.χ. η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» , το ευρωπαϊκό ενεργειακό πρόγραμμα ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων (ESIF), καθώς και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), όπου υπάρχουν περισσότερα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια από οποιονδήποτε άλλο τομέα. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ "Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί. "

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί. 
 
Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί
Νόμος 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Β' 143)
Νόμος 4351/2015, άρθρο 23 (ΦΕΚ Α' 164): Τροποποιήσεις του Νόμου 4342/2015
Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α' 95) για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και  τις ενεργειακές υπηρεσίες (Άρθρα σε ισχύ 4, 5, 7, 10, 16, 17. Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 4342/2015)
Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση. (Αριθμ. Δ6/7094, ΦΕΚ Β 918, 23.05.2011)
Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Εθνικό Σχέδιο για την Αύξηση του Αριθμού των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (NZEB)


Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εγκύκλιος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ ’οίκον
 Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης
Ενεργειακοί Έλεγχοι
Νομοθεσία
Διαδικτυακή πύλη για το Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών και νομικών προσώπων
Διαδικτυακή πύλη για το Αρχείο ενεργειακών ελέγχων

Πληροφοριακό Υλικό

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ