Ενεργειογράφημα κτιρίων με το Σύστημα ENERGY TEST !


- Το αντίστοιχο με το διαγνωστικό CHECK-UP των νοσοκομείων σε κάθε άνθρωπο, είναι και το "Ενεργειογράφημα ENERGY TEST " για κάθε κτίριο. 
  • Τo " ENERGY TEST" είναι ένα Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Διαγνωστικό Σύστημα 
Η τεχνολογία του προληπτικού ελέγχου και της διάγνωσης των ενεργειακών αστοχιών των κτιρίων ( Ενεργειογράφημα Κτιρίων) σε ότι αφορά τη κατανάλωση ενέργειας από τις κεντρικές θερμάνσεις που πραγματοποιείται με το "Σύστημα ENERGY TEST" μπορεί να συγκριθεί με τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου (CHECK-UP) που διαθέτουν τα νοσοκομεία και πολλές ιδιωτικές σύγχρονες κλινικές, όπου κάθε άνθρωπος σε τακτά χρονικά διαστήματα δύναται να κάνει ένα CHECK-UP και ο θεράπων γιατρός αναλύοντας τις πληροφορίες τις οποίες θα συγκεντρώσει να συστήσει ανάλογη θεραπεία . 

·Εφαρμογές 
1. Σε κτίρια για τη θέρμανση των χώρων των κτιρίων 
( Δημόσιες υπηρεσίες, Πολυκατοικίες - Μονοκατοικίες,Κατοικίες με αυτονομία θέρμανσης, Νοσοκομεία, Κλινικές, Γραφεία, Σχολεία, Στρατιωτικές μονάδες, Βιβλιοθήκες, Γυμναστήρια, Εστιατόρια, Ζωντανά Μνημεία, Αεροδρόμια, κλπ ), 
2. Στη βιομηχανία, βιοτεχνία, πλοία κ.λ.π. για θέρμανση των χώρων και στη παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού. 
3. Στις αγροτικές μονάδες, θερμοκήπια κ.λ.π. 

Το κτίριο παρακολουθείται ξεχωριστά από το ενεργειακό μηχανικό του, όπως ο άνθρωπος από τον γιατρό του. Ενεργειακές μετρήσεις στο κτίριο σε τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπουν την πλήρη παρακολούθηση της λειτουργικής ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων. 
Το ENERGY TEST, αναγνωρίζει ενεργειακά, από πλήθος κτιρίων, τα "Κτίρια-Στόχους" 
Το ENERGY TEST χαρτογραφεί ενεργειακά τα "Κτίρια-Στόχους" 
Το ENERGY TEST επιτηρεί τις μονάδες θερμικής ενέργειας. 
Το σύστημα  ENERGY TEST ενημερώνει το καταναλωτή πόσο πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο ή ενέργεια σπαταλάει κάθε μήνα ή το χρόνο από τη κεντρική του θέρμανση. 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ 
Η καλύτερη μέθοδος εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού σε υφιστάμενα κτίρια είναι οι μετρήσεις και οι παρατηρήσεις κατά τη λειτουργία των συστημάτων 
Το Σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων (BHCS) καταγράφει : 
· Τη προσαγόμενη από την πηγή θερμικής ενέργειας, θερμότητα στο χώρο και την επιμέρους διάθεση αυτής για ανύψωση θερμοκρασιών, συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων & παραγογή ζεστού νερού. 
· Τους κύκλους* εναλλαγής θερμότητας όταν στο θερμαινόμενο χώρο έχει επέλθει θερμική εξισορρόπηση 
· Τα θερμικά φορτία, (πλήρη και μερικά) 
· Τα κέρδη** από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα από τις εσωτερικές πηγές του κτιρίου (ηλεκτρικές συσκευές, άνθρωπος, κλπ) και από την ηλιακή ενέργεια 
· Τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου, κλπ 

* Το χρονικό διάστημα των κύκλων ορίζεται από την παύση λειτουργίας της πηγής θερμικής ενέργειας έως την επόμενη παύση αυτής 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Ενεργειακή συμπεριφορά της πηγής θερμικής ενέργειας σε πολυκατοικία, προ και .. μετά την επέμβαση θερμικά φορτία κτιρίου 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε πολυκατοικία με αυτονομία θέρμανσης 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε μονο-κατοικία με θερμοστάτη χώρου και τζάκι απέναντι από το θερμοστάτη 
κύκλοι εναλλαγής θερμότητας 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας ελεγχόμενη από Θερμοστάτη αντιστάθμισης σε διπλο-κατοικία με αυτονομία θέρμανσης και παραγωγή ζεστού νερού 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε μονο-κατοικία με θερμοστάτη χώρου, μεταβλητό επίπεδο θερμικής άνεσης και κακή υδραυλική εξισορρόπηση 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε Πολυ-κατοικία για θέρμανση χώρων 
Κέρδη από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε μονο-κατοικία για θέρμανση χώρωνκαι παραγωγή ζεστού νερού 
Αστοχία θερμοστάτη κυκλοφορητή 
Αστοχία θερμοστάτη χώρου 
Ενεργειακή συμπεριφορά πηγής θερμικής ενέργειας σε εξοχική κατοικία με μεταβλητό επίπεδο θερμικής άνεσης 
Κύκλοι εναλλαγής θερμότητας θερμικά φορτία κτιρίου 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Η ενεργειακή βαθμονόμηση των κτιρίων κατατάσσει ενεργειακά ένα κτίριο σε σχέση με άλλα ομοειδή* προς αυτό κτίρια. 
Για την ενεργειακή κατάταξη λαμβάνεται ως κριτήριο για κάθε κτίριο : "Η μέση κατανάλωση καυσίμου των κύκλων**  Εναλλαγής θερμότητας
 ανά m2 επιφάνειας δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του" 

* Η επιλογή ομοειδών κτιρίων πραγματοποιείται με βάση κριτήρια-στόχους (από πλήθος >500) που καθορίζονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου και του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε στην κατασκευή του κτιρίου, που συμμετέχει ενεργά στη συντήρηση του ή που παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. 
Η επιλογή ευρύνεται κατά τη διάρκεια μιας βαθμονόμησης έως ότου συγκεντρωθεί ικανός αριθμός ομοειδών κτιρίων, από τα οποία επιλέγεται το κτίριο με τη μικρότερη μέση κατανάλωση καυσίμου των κύκλων Εναλλαγής θερμότητας ανά m2 επιφάνειας δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του, ως κτίριο αναφοράς. Η επόμενη βαθμονόμηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μεταξύ του υπό βαθμονόμηση κτιρίου και του κτιρίου αναφοράς.
 Η πιθανότητα σφάλματος επιλογής του κτιρίου αναφοράς μειώνεται όσο αυξάνεται το πλήθος των ομοειδών κτιρίων. 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΉΡΩΝ 
Η καλύτερη μέθοδος εκτίμησης της κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού σε υφιστάμενα κτίρια είναι οι μετρήσεις και οι παρατηρήσεις κατά τη λειτουργία των συστημάτων 

-Το Σύστημα Τηλε-Επιθεώρησης των Πηγών Θερμικής ενέργειας δύναται να διαγνώσει : 

1.Τη μεταβολή του βαθμού απόδοσης της εστίας καύσης από την ορισμένη σε όλες τις πηγές της θερμικής ενέργειας υγρών και αερίων καυσίμων , για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, θέρμανση κτιρίων με αυτόνομη θέρμανση για κάθε διαμέρισμα, αρτοποιεία, πλοία, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κλπ. 
2. Την προσαγόμενη από την πηγή θερμικής ενέργειας, θερμότητα στο χώρο και την επιμέρους διάθεση αυτής για : ανύψωση θερμοκρασιών, συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων και παραγωγή ζεστού νερού. 
3. Την αστοχία του θερμοστάτη κυκλοφορητή, προστατεύοντας το λέβητα από το θερμικό σοκ. 
4. Την αστοχία του θερμοστάτη χώρου.

__________________________________________________________________
* Ως κτίρια-στόχοι για μια συγκεκριμένη χρήση (π.χ. κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, κλπ), ορίζονται τα κτίρια που παρουσιάζουν συγκριτικά τη μεγαλύτερη σπατάλη ενέργειας ανά Τ.Μ. κατά τη λειτουργία των μονάδων τους, δηλαδή τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση μεταξύ ενός ικανού πλήθους καταγεγραμμένων κτιρίων ομοειδούς χρήσης, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση με το ρίσκο της απόδοσης της επένδυσης για τη μείωση της σπατάλης και με την προϋπόθεση ότι στο εσωτερικό των κτιρίων επικρατούν συνθήκες θερμικής άνεσης .( Αν η σπατάλη Ενέργειας είναι μεγάλη τότε: Δίκτυο Ενεργειακών Εφαρμογών ) με την συμβουλή των μηχανικών-συνεργατών μας.
**Το χρονικό διάστημα των κύκλων ορίζεται από την παύση λειτουργίας της πηγής θερμικής ενέργειας (καυστήρας, αντλία θερμότητας, κλπ) έως την επόμενη παύση αυτής .
______________________________________