Ενεργειακές καλλιέργειες

 Ενεργειακές καλλιέργειες

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κ.ά.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα, ως κύριο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς όπως παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων κ.ά.
Οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων θεωρούνται, επίσης ενεργειακές καλλιέργειες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα κι ο ηλίανθος όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλης και βιοντήζελ).
Ο Τομέας Ανάπτυξης-Marketing Βιομάζας του ΚΑΠΕ αξιολογεί τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους ανάπτυξης σχημάτων παραγωγής και διαχείρισης βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες.

Ο Τομέας Βιομάζας του ΚΑΠΕ έχει σημαντική εμπειρία (μέσω της πολυετούς εμπλοκής του σε ευρωπαϊκά κι εθνικά έργα) στην μελέτη και αξιολόγηση των παρακάτω καλλιεργειών:

Δασικές ενεργειακές καλλιέργειες

 • Δύο είδη ευκαλύπτων (Eucalyptus globulus Labill., Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
 • Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia L.)

Γεωργικές ενεργειακές καλλιέργειες

- Πολυετείς

 • Καλάμι (Arundo donax L.)
 • Μίσχανθος (Miscanthus x giganteus GREEF et DEU)
 • Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L.)
 • Switchgrass (Panicum virgatum L.)

- Ετήσιες

 • Γλυκό και κυτταρινούχο σόργο (Sorghum bicolor L.)
 • Κενάφ (Hibiscus cannabinus L.)
 • Ελαιοκράμβη (Brassica napus, Brassica carinata)

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Τομέα Βιομάζας περιλαμβάνουν σειρά εξειδικευμένων μελετών (τεχνικές, οικονομικές & περιβαλλοντικές) αξιολόγησης σχημάτων παραγωγής και διαχείρισης βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες, ικανές για ανάπτυξη στις ελληνικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση ανάλογων σχημάτων περιλαμβάνει τις φάσεις οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Διερεύνηση σημαντικών παραμέτρων για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης των πιλοτικών αγρών καθώς και βέλτιστων ειδών/ ποικιλιών.
 • Σχεδιασμός πιλοτικών καλλιεργειών με προσαρμογή στις επικρατούσες γεωργικές τεχνικές, Εγκατάσταση και διαχείριση καλλιεργειών
 • Οικονομική αξιολόγηση σχήματος παραγωγής ενεργειακών καλλιεργειών με ανάλυση κόστους των διαφόρων σταδίων παραγωγής και διαχείρισης της καλλιέργειας.
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση σχήματος παραγωγής ενεργειακών καλλιεργειών

Τα προϊόντα των ενεργειακών καλλιεργειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως πρώτη ύλη για θέρμανση και παραγωγή ενέργειας είτε ως καύσιμο με τις κατάλληλες χημικές διαδικασίες για την κίνηση οχημάτων, αναπτύσσοντας ουσιαστικά νέες και βιώσιμες διεξόδους προς τον αγροτικό κλάδο.
Αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΠΕ, δύναται να είναι τόσο αγροτικοί συνεταιρισμοί και τοπικοί φορείς όσο και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες εξετάζουν είτε την ανάπτυξη νέων μονάδων επεξεργασίας και παραγωγής των ενεργειακών προϊόντων, είτε τη μετατροπή συμβατικών μονάδων παραγωγής σε αντίστοιχες συμβατές με τα προϊόντα των ενεργειακών καλλιεργειών για την τεχνολογική και οικονομική εκμετάλλευση των ιδιοτήτων τους.

Πληροφορίες: cres.gr