Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης του πλαισίου ενεργειακής πολιτικής με τρόπο που θα διευκολύνει τη μετάβαση στην καθαρής ενέργειας και θα την καταστήσει κατάλληλη για τον 21ο αιώνα.  Πραγματοποιούνται πλέον διαπραγματεύσεις για όλες τις πτυχές του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ενέργεια - το πακέτο "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους" - και οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν τυπικά τους πρώτους μήνες του 2019. Ο οριστικοποίηση αυτών των αλλαγών θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης  και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τα Παρίσι .   
Το νέο πλαίσιο πολιτικής επιφέρει κανονιστική βεβαιότητα, ιδίως μέσω της εισαγωγής των πρώτων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα , και θα ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ουσιαστικών επενδύσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.
Ενδυναμώνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να δραστηριοποιηθούν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση και καθορίζει δύο νέους στόχους για την ΕΕ το 2030: έναν δεσμευτικό στόχο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τουλάχιστον 32% και έναν στόχο ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 32,5%- με πιθανή αναθεώρηση προς τα πάνω το 2023. Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνει το στόχο της διασύνδεσης του 2030, δηλαδή 15% , σύμφωνα με το στόχο του 10% για το 2020. Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα.
Όταν αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται πλήρως, θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρη την ΕΕ από ό, τι αναμενόταν - περίπου 45% έως το 2030 σε σχέση με το 1990 (σε σύγκριση με τον υφιστάμενο στόχο μείωσης κατά 40%).
Για την επίτευξη μακροπρόθεσμου στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, το πλαίσιο δημιουργεί επίσης ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση και κάθε κράτος μέλος καλείται τώρα να καταρτίσει ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2021 έως το 2030, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους.
Το πακέτο περιγράφει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για τον οικοδομικό τομέα - τον μεγαλύτερο μεμονωμένο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη, με σημαντικό δυναμικό κέρδους στην ενεργειακή απόδοση.
Αυτοί οι νέοι στόχοι διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της Επιτροπής για το μακροπρόθεσμο όραμά της για μια Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα μέχρι το 2050 , που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018.
Ένα άλλο μέρος της δέσμης μέτρων αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός σύγχρονου σχεδιασμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ , προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες της αγοράς - πιο ευέλικτη, περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά, ικανότερη να ενσωματώσει μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης να θέσουν τους καταναλωτές στο επίκεντρο της μετάβασης - όσον αφορά την παροχή περισσότερων επιλογών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και την παροχή δυνατότητας σε όλους να συμμετέχουν στη μετάβαση από μόνα τους, με την παραγωγή της δικής τους ανανεώσιμης ενέργειας και την τροφοδοσία της στο δίκτυο. Επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία της ηλεκτρικής ενέργειας σε εκείνες όπου είναι περισσότερο απαραίτητη και όταν είναι περισσότερο αναγκαία μέσω των μη παραμορφωμένων σημάτων τιμών, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Αυτό θα οδηγήσει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, με ταυτόχρονη μείωση του άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.
Η δέσμη περιλαμβάνει 8 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα όπως φαίνεται παρακάτω (από τον Δεκέμβριο του 2018):
Καθαρή ενέργεια για όλα τα πακέτα των Ευρωπαίων - κατάσταση του παιχνιδιού (1η Ιανουαρίου 2019)
 

Πρόταση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής
 
Διοργανικές
διαπραγματεύσεις της ΕΕ

Έγκριση από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έγκριση από τοΣυμβούλιο
Επίσημη Εφημερίδα
Δημοσίευση
Ενεργειακή απόδοση σε κτίρια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου17/04/201814/05/201819/06/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου
Ανανεώσιμη ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/200821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Ενεργειακής απόδοσης30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Διακυβέρνηση30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
ΚανονισμόςΗλεκτρισμού30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Προετοιμασία κινδύνου30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

ACER
 
30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

Οι νέοι κανόνες βασίζονται σε δέσμη προτάσεων που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν πλέον συμφωνηθεί πολιτικά ή επίσημα από τους συννομοθέτες - το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Υπογραμμίζοντας τους στόχους της βάζοντας την ενεργειακή απόδοση πρώτη , επιτυγχάνοντας παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρέχοντας μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές , η λεπτομερής αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 900 000 θέσεις εργασίας και αύξηση έως και 1% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.
Άλλα τμήματα του πακέτου περιελάμβαναν:
Αυτές οι πρωτοβουλίες βασίστηκαν στις υφιστάμενες πολιτικές και ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ , όπως τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» , καθώς και τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως π.χ. η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» , το ευρωπαϊκό ενεργειακό πρόγραμμα ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων (ESIF), καθώς και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), όπου υπάρχουν περισσότερα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια από οποιονδήποτε άλλο τομέα. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ "Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί. "

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
 Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί. 
 
Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες.Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης.Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί
Νόμος 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Β' 143)
Νόμος 4351/2015, άρθρο 23 (ΦΕΚ Α' 164): Τροποποιήσεις του Νόμου 4342/2015
Νόμος 3855/2010 (ΦΕΚ Α' 95) για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και  τις ενεργειακές υπηρεσίες (Άρθρα σε ισχύ 4, 5, 7, 10, 16, 17. Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Νόμου 4342/2015)
Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών
Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση – Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση. (Αριθμ. Δ6/7094, ΦΕΚ Β 918, 23.05.2011)
Νόμος 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Εθνικό Σχέδιο για την Αύξηση του Αριθμού των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (NZEB)


Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Εγκύκλιος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ ’οίκον
 Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης
Ενεργειακοί Έλεγχοι
Νομοθεσία
Διαδικτυακή πύλη για το Μητρώο ενεργειακών ελεγκτών και νομικών προσώπων
Διαδικτυακή πύλη για το Αρχείο ενεργειακών ελέγχων

Πληροφοριακό Υλικό

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ

Τι είναι το ENERFUND;

Τι είναι το ENERFUND;

Το ENERFUND είναι ένα εργαλείο που αξιολογεί και αξιολογεί τις ευκαιρίες για βαθιά ανακαίνιση.
Το εργαλείο βασίζεται σε ένα σύνολο παραμέτρων όπως Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (EPC), αριθμός πιστοποιημένων εγκαταστάσεων, κυβερνητικά προγράμματα που εκτελούνται κ.λπ.
Με την παροχή βαθμολογία για βαθύ ευκαιρίες ενημέρωσης, ενεργειακή υπηρεσία ή προϊόν εταιρείες μπορούν να προσδιορίσουν τις κατηγορίες πελατών με βάση τις ανάγκες τους, τα κεφάλια τμήμα περιβάλλοντος μπορούν να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα κτίρια κατά προτεραιότητα σε ριζική ανακαίνιση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων και  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν στοχευμένες δάνεια για την κατασκευή μετασκευές .
Το ENERFUND είναι ένα εργαλείο που ενισχύει την ευαισθητοποίηση του κοινού στην οικοδόμηση του δυναμικού αναβάθμισης.


http://app.enerfund.eu/

Παρακολουθήστε το βίντεο και μάθετε περισσότερα

Αγροτικές Ενεργειακές ΚΟΙΝότητες

«Στα σκαριά» 10 αγροτικές ενεργειακές κοινότητες.

«Στα σκαριά» 10 αγροτικές ενεργειακές κοινότητες
«Αποτέλεσμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων η μείωση των τιμολογίων, η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής αγοράς»
Του Γιάννη Ανδρεάκη
Σημαντικές ανακοινώσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες έκανε χθες από τη Λάρισα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.
Ο κ. Σταθάκης επισήμανε χαρακτηριστικά ότι «ο νόμος για τις Ενεργειακές Κοινότητες συνιστά μία μεγάλη τομή για τον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Ήδη το ενδιαφέρον ξεδιπλώνεται και η Θεσσαλία «φυτεύει» τις δικές της Ενεργειακές Κοινότητες στον Κάμπο και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας».
Ενδεικτική του αυξημένου ενδιαφέροντος που υπάρχει για την καινοτομία των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο ν. Λάρισας και στη Θεσσαλία συνολικά, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τονίζει ότι «σημαντικό βήμα είναι η ίδρυση της πρώτης αγροτικής ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα, εδώ στη Θεσσαλία. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα γίνει σε έκταση 25 στρεμμάτων στην κοινότητα Κοιλάδας Λάρισας και στην επένδυση συμμετέχουν 9 Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) από τη Λάρισα και την Καρδίτσα και ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Θεσσαλίας. Το πάρκο της Κοιλάδας θα έχει ισχύ 1MW τον χρόνο, ενώ στον Θεσσαλικό Κάμπο προετοιμάζονται άλλες 10 αγροτικές ενεργειακές κοινότητες».
Δράση 25 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
Ο κ. Σταθάκης προχώρησε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις χθες από τη Λάρισα δηλώνοντας ότι έχουν, πλέον, «κλειδώσει» τόσο η χρηματοδότηση των Ενεργειακών κοινοτήτων από το ΕΣΠΑ όσο και η τιμολόγηση των φωτοβολταϊκών.
Σε ότι αφορά το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε τα εξής:
«Σχεδιάσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας μια νέα δράση συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.
Το ποσό είναι αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί.
Στόχος του Υπουργείου είναι η πρόσκληση να βγει μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2019.
Η ένταση της ενίσχυσης θα κυμαίνεται στο 50% – 60%, ενώ το μέγιστο όριο θα φτάνει το 1 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
Παράλληλα μέρος του σχεδιασμού είναι και η δημιουργία ενός Helpdesk, για πληροφορίες-ενημέρωση (τηλεφωνικά ή ψηφιακά)».
Τι θα ισχύσει για την τιμολόγηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων
Το δεύτερο σκέλος των ανακοινώσεων Σταθάκη είχε να κάνει με την τιμολόγηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων για Φωτοβολταϊκά Πάρκα έως 1 MW με τον υπουργό να επισημαίνει ότι «η ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εγκατεστημένη ισχύ έως 1MW, θα λαμβάνουν τη μεσοσταθμική τιμή αναφοράς που προέκυψε κατά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών του προηγούμενου έτους προσαυξημένη κατά 5%. Δηλαδή η μεσοσταθμική τιμή των διαγωνισμών των φωτοβολταϊκών του προηγούμενου έτους της αντίστοιχης κατηγορίας έως 1 μεγαβάτ μαζί με μία προσαύξηση 5%».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Σταθάκης συμπύκνωσε το αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν οι Ενεργειακές Κοινότητες κάνοντας λόγο για «μείωση των τιμολογίων, περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ καθώς και αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ενεργειακής αγοράς, όπως, για παράδειγμα, ο συμψηφισμός ενέργειας (netmetering) και ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtualnetmetering). Το ρεύμα που θα παράγεται θα απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση ρεύματος».
Συμπερασματικά, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για την περιοχή. Η ανάδειξη του τοπικού στοιχείου παίζει κεντρικό ρόλο. Επιδίωξή μας είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες.
Ένα μοντέλο ενεργειακής μετάβασης, το οποίο βασίζεται στην αποκεντρωμένη παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακών πόρων, απαραίτητο για την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων. Ευελπιστούμε ότι στο άμεσο μέλλον οι Ενεργειακές Κοινότητες θα καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στον ενεργειακό τομέα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».