Αυτά είναι τα βήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων

 • Αυτά είναι τα βήματα για την ίδρυση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων

Του Αργύρη Δεμερτζή
Τον αναλυτικό χάρτη με όλες τις διαδρομές που οδηγούν στη δημιουργία και ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα, όπως καθορίζονται λεπτομερώς από το νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή και τίθεται άμεσα σε ισχύ, παρουσιάζει το ecopress.
Στο νέο νόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες περιγράφονται  αναλυτικά:
 • Το περιεχόμενο του καταστατικού.
 • Πως γίνεται η  σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
 • Πως θα γίνονται οι συγχωνεύσεις και  οι  μετατροπές
 • Τι προβλέπεται για τοπικές  Ενώσεις και  την ίδρυση πανελλαδικής Ομοσπονδίας
 • Πως θα γίνεται η διάθεση των πλεονασμάτων.
 • Τι προβλέπεται για τη λύση- εκκαθάριση
Δικαίωμα συμμετοχής
Σύμφωνα με το νέο νόμο δικαίωμα συμμετοχής στις Ενεργειακές Κοινότητες έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
Προβλέπεται επίσης ότι τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν.
Οι Ενεργειακές Κοινότητες θα μπορούν να παράγουν,  να αποθηκεύουν, να διαθέτουν στα μέλη τους ή και να πωλούν ηλεκτρική, θερμική, ψυκτική ενέργεια, να αναπτύσσουν δίκτυο και να εκμεταλλεύονται υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, ακόμη και να προμηθεύουν τα μέλη τους με ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Αναλυτικά λοιπόν τα βήματα για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη των νέου τύπου ενεργειακών συνεταιρισμών, έχουν ως εξής:

Οδηγοί για το περιβάλλον της WWF !

  Κατέβασε έναν ή και περισσότερους
Οδηγούς  για το Περιβάλλον της WWF
 και στήριξε τις ενέργειες, για την προστασία του περιβάλλοντος.

 1. Διαχείριση Απορριμμάτων
 2. Δασοπυρόσβεση/Δασοπροστασία
 3. Οργάνωση και Λειτουργία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
 4. Νομικός Οδηγός για το περιβάλλον (σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη)
 5. Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικές ΜΚΟ
 6. Πράσινο και ελεύθεροι χώροι στην πόλη
 7. Οδηγός για τον Τουρισμό και το Περιβάλλον
 8. Οδηγός για τα Προβλήματα και Λύσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Νερού
 9. Αέρας και Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 10. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Για τη σύνταξη των οδηγών απευθυνθήκαμε σε ειδικούς επιστήμονες με θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση σε κάθε αντικείμενο, ενώ παράλληλα επιδιώξαμε τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη για τη συγγραφή του Νομικού Οδηγού.