«Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση Υφισταμένων Κτιρίων και των Πηγών Ενέργειας»

Σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης Υφισταμένων Κτιρίων & Πηγών Θερμικής και Ψυκτικής Ενέργειας

Η "Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση των πηγών", στηρίζεται αποκλειστικά στη "Μέθοδο PreB" και πραγματοποιείται μέσω συστήματος το οποίο αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που η σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών, της τηλεματικής και πληροφορικής προσφέρει.

Το Σύστημα ΕΤΕΠ* αποτελείται από : 

- Σύστημα hardware-software. Καταγράφει το χρόνο λειτουργίας και παύσης της πηγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Επικουρικά τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα του κτιρίου, εφόσον η ενεργειακή χαρτογράφηση αναφέρεται σε κτίρια. Κατά περίπτωση δε, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζεται και από άλλα αισθητήρια.

- Λογισμικό πρόγραμμα. Επεξεργάζεται τα στοιχεία του hardware-software σε συνάρτηση με πληροφορίες τις οποίες αντλεί από βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας δε, τεχνικές προσομοίωσης και μοντελοποίησης, δύναται να εκτελέσει πλήθος εντολών ικανών να χαρτογραφήσουν, διαχρονικά, την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και των πηγών θερμικής και ψυκτικής ενέργειας.

- Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας (modem). Μεταφέρει τα δεδομένα από το σύστημα hardware-software στο software αυτόματα η κατά βούληση.

- Βάσεις δεδομένων. Για να πραγματοποιηθεί η ενεργειακή χαρτογράφηση των κτιρίων και των πηγών, χρειάζεται μία ικανή και πλούσια βάση δεδομένων και στοιχείων ώστε να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστούν οι ζητούμενοι στόχοι και να καθοριστούν οι ενέργειες και οι δράσεις που πρέπει να γίνουν για την επίτευξή τους. Βέβαια η εν λόγω βάση συνεχώς εμπλουτίζεται με τα υφιστάμενα και νέα στοιχεία που προκύπτουν όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο.
Δυνατότητες

Το σύστημα δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη του να παρακολουθεί "ζωντανά" την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και της πηγής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας παρέχοντας παράλληλα στοιχεία ικανά για χρήσιμα συμπεράσματα.

Το σύστημα αποτελείται από τρία επιμέρους συστήματα :

1. Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης των πηγών θερμικής Ενέργειας

2. Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων

3. Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων

Το σύστημα Ενεργειακής τηλε-Επιθεώρησης των πηγών (HGMS) ανιχνεύει :

· Την απόκλιση της πηγής από την εκάστοτε ορισμένη μεταβλητή (απόδοση εστίας Καύσης)

· Την αστοχία του υδροστάτη ή πιεζοστάτη του καυστήρα

· Την αστοχία του θερμοστάτη του κυκλοφορητή

· Την αστοχία του συστήματος ανάφλεξης

Το σύστημα Ενεργειακής Χαρτογράφησης των κτιρίων (BHCS) καταγράφει :

· Τη προσαγόμενη από την πηγή θερμικής ενέργειας, θερμότητα στο χώρο και την επιμέρους διάθεση αυτής για ανύψωση θερμοκρασιών, συντήρηση θερμοκρασιακών πεδίων & παραγωγή ζεστού νερού.

· Τους κύκλους εναλλαγής θερμότητας όταν στο θερμαινόμενο χώρο έχει επέλθει θερμική εξισορρόπηση

· Τα θερμικά φορτία, (πλήρη και μερικά)

· Τα κέρδη από την παραγόμενη στο χώρο θερμότητα από τις εσωτερικές πηγές του κτιρίου (ηλεκτρικές συσκευές, άνθρωπος, κλπ) και από την ηλιακή ενέργεια

· Τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος του κτιρίου

Το σύστημα Ενεργειακής Βαθμονόμησης των κτιρίων (BERS) κατατάσσει :

ενεργειακά ένα κτίριο σε σχέση με άλλα ομοειδή προς αυτό κτίρια για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την ενεργειακή κατάταξη λαμβάνεται ως κριτήριο για κάθε κτίριο :

"Η μέση κατανάλωση ενέργειας* των κύκλων Εναλλαγής θερμότητας** ανά m2 επιφάνειας δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου του"

* Αντιστοιχεί σε κατανάλωση ορισμένης ποσότητας καυσίμου ** Το χρονικό διάστημα των κύκλων ορίζεται από την παύση λειτουργίας της πηγής θερμικής ενέργειας έως την επόμενη παύση αυτής

Οι δυνατότητες του συστήματος δεν εξαντλούνται εδώ, ούτε περιορίζονται αυστηρά στη ενεργειακή Χαρτογράφηση των κτιρίων και πηγών ενέργειας. Ο χρήστης του συστήματος δύναται ακόμα:

  • Να εξετάζει διάφορα ή εναλλακτικά σενάρια θερμικών φορτίσεων.
  • Να προβαίνει σε προγραμματισμένες και ορθολογικά τεκμηριωμένες επεμβάσεις, κλπ.
 Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα :
  • τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
  • την προστασία του περιβάλλοντος,
  • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • τον επαναπροσδιορισμό των ενεργειακών υπηρεσιών,
  • την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας και της εικονικής επιχείρησης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας διαπιστώνεται και αποδεικνύεται από τα συγκεκριμένα, χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα μια οργανωμένης προσπάθειας σε Kwh και λίτρα καυσίμου .

"" Τότε γαρ μόνον οιόμεθα γιγνώσκειν τι, όταν τα αίτια γνωρίζωμεν τα πρώτα" Αριστοτέλης

Η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η πλέον ήπια, καθαρή και φθηνή « μορφή» ενέργειας και δεν ταυτίζεται με την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου ζωής. Αντίθετα η Εξοικονόμηση Ενέργειας σημαίνει να καταναλώνουμε ενέργεια όταν, όπου και όσο χρειάζεται για την παραγωγή προϊόντων η την βελτίωση της ζωής μας, αρκεί η κατανάλωση αυτή να γίνεται με τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης . Πέρα από τους παραπάνω ορισμούς θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε έναν άλλο, γενικότερο, που παραπέμπει στην « ενεργειακή συνείδηση» . Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος εργασίας και ένας τρόπος ζωής . Η δυσκολία - ταυτόχρονα και ομορφιά - της Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι ότι δεν κρίνεται από προθέσεις αλλά από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που προκύπτουν άμεσα από τις επεμβάσεις ή τις επενδύσεις που θα κάνουμε . Στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παράγων βάσης αποτελεί η ορθολογική, διαχείριση αυτής, η οποία γενικά, προϋποθέτει την ύπαρξη συστημάτων επιθεώρησης, αναλυτικών δεδομένων και εργαλείων λήψης αποφάσεων σε όλους τους επιμέρους τομείς. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων σε ότι αφορά τη θέρμανση των κτιρίων, τη παραγωγή ζεστού νερού, ατμού, θερμού αέρα και ψύξης, σήμερα, πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος :

«Ενεργειακή τηλε-Επιθεώρηση Υφισταμένων Κτιρίων και των Πηγών Ενέργειας»