Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη του ΠΕΑ υφιστάμενου κτιρίου - κατοικίας - διαμερίσματος είναι τα εξής:  
⇒    Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτηρίου ή κατοικίας (αριθμός ιδιοκτησιών, εμβαδόν, πίνακας χιλιοστών).
    Πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ονοματεπωνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
    Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (στην περίπτωση που το κτήριο έχει ενταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο) ή Δήλωση και Κωδικός Ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου.
    Οικοδομική άδεια, αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια ξυλοτύπων.
    Μελέτη θερμομόνωσης.
    Πίνακας Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης.
   Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων του κτηρίου ή κατοικίας της τελευταίας τριετίας(ΔΕΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ).
   Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης της κεντρικής θέρμανσης της τελευταίας τριετίας(συντήρηση καυστήρα).
   Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου του κτηρίου (διαχειριστής)