Πρόταση της Βουλής για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας !

Εξοικονόμηση ενέργειας: έργα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ στη Βουλή.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ κ. Σταύρου Καλαφάτη να αποδεχτεί την πρόταση της Βουλής, η οποία ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή του,  για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και, δευτερευόντως, έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο του Κοινοβουλίου, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ και δήλωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων δίνει πρώτη το παράδειγμα τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το έργο αυτό, επισημαίνει σε δήλωσή του ο κ. Μεϊμαράκης, εκτός των άλλων θα μειώσει και το λειτουργικό κόστος του κτηρίου του Κοινοβουλίου και συνεχάρη τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της πρότασης που εγκρίθηκε.
Η Βουλή των Ελλήνων ήδη ήταν προετοιμασμένη από καιρό και κατέθεσε την ολοκληρωμένη πρότασή της, στο πλαίσιο της πρόσκλησής του Υπουργείου και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η πρόσκληση υποβολής πρότασης έργου προς τη Βουλή των Ελλήνων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας εντάσσεται στον 1ο άξονα προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Προστασία ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές – αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στις θεματικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα) και της ενεργειακής απόδοσης – διαχείρισης ενέργειας.
Ο γενικός στόχος των συγκεκριμένων αξόνων και θεματικών του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:
-Την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
-Τη μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας
-Τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
-Τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή
Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΡΑ προς τη Βουλή των Ελλήνων, για τις κατηγορίες πράξεων «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης) των κτιρίων καθώς και δράσεις εγκαταστάσεις μονάδων ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/μέτρα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
-Κατηγορία 1: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης
-Κατηγορία 2: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος/ νέα κουφώματα στις όψεις)
-Κατηγορία 3: Σύστημα αυτοματισμού BMS (με διασύνδεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης)
Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου του Κοινοβουλίου είναι 27.023 τ.μ. ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι 24.943τ.μ. Από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή κατηγορία του Μεγάρου της Βουλής είναι τάξης Δ. Με τα προτεινόμενα μέτρα η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) που επιτυγχάνεται θα είναι μεγαλύτερη του 30%, ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει κατά μία (1) τουλάχιστον κατηγορία.
Οι λόγοι για τους οποίους συνίσταται η αναβάθμιση του κτιρίου είναι:
-Αυξημένα φορτία κλιματισμού και δευτερευόντως θέρμανσης
-Αυξημένα φορτία φωτισμού
-Μη αποδοτική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού
-Ανάγκη αλλαγής παλαιών κατεστραμμένων ξύλινων κουφωμάτων που συνδυάζουν την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση με παράλληλη αύξηση του πλήθους των πραγματοποιούμενων παρεμβάσεων.
Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ενώ σέβονται και την αρχιτεκτονική του ιστορικού μνημείου. Τα απαιτούμενα κριτήρια για κάθε δράση συνοψίζονται ως εξής:
-Μηδενική αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του κτιρίου
-Μέγιστο ενεργειακό όφελος δράσης
-Μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος δράσης
-Τεχνική αρτιότητα λύσης
-Βέλτιστος δείκτης κόστους οφέλους
-Πλήρης κάλυψη των στόχων της πρόσκλησης
-Βελτιστοποίηση των συνθηκών άνεσης
Με την προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 38,6% καλύπτοντας τους στόχους της προκήρυξης, ενώ επιτυγχάνεται αντίστοιχη εξοικονόμηση εκπεμπόμενων ρύπων. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή τάξη του κτιρίου είναι Δ. Με τα προτεινόμενα μέτρα η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι σε ποσοστό 38,6% , ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει τουλάχιστον κατά μία κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ. Το έργο θα υλοποιηθεί σε επιμέρους υποέργα ως εξής:
-Υποέργο 1: Αφορά την έκδοση ΠΕΑ, στο οποίο προσομοιώνονται μέτρα ΕΞΕ και εξάγεται η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση εκπομπών ρύπων. Το ΠΕΑ αποτελεί αντικειμενικό μέσο επαλήθευσης της επίτευξης του στόχου ΕΞΕ κατόπιν εφαρμογής των μέτρων.
-Υποέργο 2: Αφορά την εκπόνηση προμελέτης σκοπιμότητας. Αντικείμενό της είναι η ανάλυση των προταθέντων μέτρων ΕΞΕ, αλλά και η πρόκριση του βέλτιστου σεναρίου ΕΞΕ με σκοπό την μέγιστη σχέση κόστους οφέλους με το μικρότερο τεχνολογικό ρίσκο.
-Υποέργο 3: Το υποέργο αυτό αφορά την υλοποίηση εργολαβίας με σκοπό την εφαρμογή των παρεμβάσεων που προβλέπονται προς ένταξη για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.
-Υποέργο 4: Σκοπός του υποέργου αυτού είναι η έκδοση ΠΕΑ κατόπιν υλοποίησης των μέτρων ΕΞΕ, με σκοπό την διακρίβωση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος. Το ΠΕΑ θα εκδοθεί κατόπιν ολοκλήρωσης του υποέργου 3, και θα κατατεθεί στα πλαίσια της αίτηση ολοκλήρωσης του έργου
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής, η πρόταση που θα κατατεθεί καλύπτει τις ακόλουθες εργασίες με τα εξής κόστη:
ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                               ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα                                                   250.000,00 €
Σύστημα πολυδιαιρούμενων μονάδων φυσικού αερίου       1.900.000,00 €
Σύστημα ελέγχου καύσης                                                           10.000,00 €
Επέκταση συστήματος κεντρικής
ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)                                              200.000,00 €
Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού
Συμβούλου – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις                                   40.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ                                        2.400.000,00 €
Η υποβολή του Τεχνικού Δελτίου της πρότασης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ, σύμφωνα με την πρόσκληση, το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του 2015.