- το ΕΤΜΕΑΡ Αύξηση 120% στους οικιακούς καταναλωτές 20,80 € (από 8,74€ ) !!!

Στα 14,96 ευρώ / MWh, από 9,3 ευρώ / MWh προηγουμένως, αυξάνεται μεσοσταθμικά το ΕΤΜΕΑΡ, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, που, παρότι είχε ληφθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα σχετικά ρεπορτάζ του energypress. Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, για τους οποίους το τέλος ανεβαίνει από τα 9,53 στα 20,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα (αύξηση περίπου 120%).Ευνοημένοι είναι οι βιομηχανικοί καταναλωτές της Υψηλής Τάσης για τους οποίους του ΕΤΜΕΑΡ μειώνεται, ενώ και για για τις βιομηχανίες της Μέσης Τάσης η αύξηση είναι πολύ μικρή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ΡΑΕ επισημαίνει ότι αν δεν ληφθούν πρόσθετα δραστικά μέτρα επίκεινται και άλλες αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ, καθώς και ότι η επιβάρυνση των καταναλωτών δεν μπορεί να συνεχιστεί περεταίρω. Υποδεικνύει δε ότι πρέπει να βρεθούν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τον πολίτη και τον καταναλωτή. Η διατύπωση αυτή θυμίζει την πρόσφατη πρόταση που έκαναν στελέχη της ΡΑΕ για κεφαλαιοποίηση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, οι νέες τιμές του ΕΤΜΕΑΡ για το β΄ εξάμηνο του 2013 ανά κατηγορία πελατών έχει ως εξής:
Κατηγορία Πελατών
Νέα μοναδιαία 
τιμή ΕΤΜΕΑΡ 
(€/MWh)
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
1,79 (από 3,55)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
6,97 (από 5,57)
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
8,87 (από 7,76)
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
7,33 (από 6,48)
Οικιακής χρήσης ΧΤ
20,80 (από 9,53)
Λοιπές χρήσεις ΧΤ
21,77 (από 14,91)

Ενώ οι χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ ανά κατηγορία πελατών, για το α’ εξάμηνο του 2013, ήταν οι εξής:

Κατηγορία Πελατών
Μοναδιαία χρέωση
(€/MWh)
Υψηλής Τάσης (ΥΤ)
3,55 (από 4,58)
Αγροτικής χρήσης ΜΤ
5,57 (από 4,35)
Λοιπές χρήσεις ΜΤ
7,76 (από 7,17)
Αγροτικής χρήσης ΧΤ
6,48 (από 5,61)
Οικιακής χρήσης ΧΤ
9,53 (από 8,74)
Λοιπές χρήσεις ΧΤ
14,91 (από 9,53)
Όπως επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή, η απόφασή της για το ύψος του ΕΤΜΕΑΡ βασίστηκε:
α) Στις εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ (επιστολή του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Ασ. Παπαγεωργίου προς τη ΡΑΕ της 20.12.2012, αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-166467), όσον αφορά :
i)  Το λειτουργικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο τέλος του 2012, το οποίο προβλέπεται από το ΥΠΕΚΑ να διαμορφωθεί στα 280 εκατ. € περίπου.
ii)  Τις αναμενόμενες εισροές εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό το α’ εξάμηνο του 2013, ιδίως από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών, το τέλος ΕΡΤ και την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης της παρ. Ι.2/1 του ν.4093/2012.
iii)  Την προβλεπόμενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ μέσα στο α’ εξάμηνο του 2013.
β) Το σχεδιασμό του ΥΠΕΚΑ για τη σταδιακή μείωση του ως άνω ελλείμματος, με  στόχο το μηδενισμό του στο τέλος του 2014.
Ειδικότερα, σε ορίζοντα εξαμήνων, η μείωση του ελλείμματος του 2012 σχεδιάζεται από το ΥΠΕΚΑ να γίνει ως εξής :
1ο εξάμηνο 2013: ~ 5 εκ. € (επιδιώκεται σταθεροποίηση σωρευτικού ελλείμματος)
2ο εξάμηνο 2013: ~ 63 εκ. €
1ο εξάμηνο 2014: ~ 75 εκ. €
2ο εξάμηνο 2014: ~ 138 εκ. €
ΣΥΝΟΛΟ:        ~ 280 εκ. €
γ) Την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/08.01.2013, με την οποία, σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης  της ΡΑΕ (Γνώμη ΡΑΕ 11/2012), καθορίστηκε νέα μεθοδολογία επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με ειδικότερη μεταβατική εφαρμογή (μεθοδολογία) για το α΄ εξάμηνο του 2013.