Καθορίστηκαν τα Προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Καθορίστηκαν τα Προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να πληρούν οι ενεργειακοί επιθεωρητές καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ενεργειακών επιθεωρητών, οι οποίοι θα διενεργούν επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές πρέπει να είναι:

α) Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

β) Να έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

γ) Να συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος.

δ) Να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Ακόμη, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να τους αναγνωρισθεί αντίστοιχη άδεια για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, ή/και λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών εξετάζει καταρχήν εάν ο υποψήφιος κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του πληροί τουλάχιστον τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια γνωμοδοτεί για την ανάγκη συμπλήρωσης ή μη κάποιων εκ των προϋποθέσεων και για την κατάταξη της άδειας του σε Α’ ή Β’ τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους χορηγείται άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α’ ή Β’ τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:

α) κτιρίου,

β) λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και

γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Οι άδειες που θα χορηγούνται ισχύουν για δέκα χρόνια και μπορούν να ανανεωθούν και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που είναι:

α) κτιρίου,

β) λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και

γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού

.Παράλληλα, οι αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών, χωρίς ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής:

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας:

- Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

- Άνω των 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1.000 και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι:

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

- Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε δύο ευρώ τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

- Για μονοκατοικίες η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Services & Solutions Energy & Utilities

  • Carbon Management
  • Energy Management
  • Environmental Management
  • Life Cycle Assessment
  • Resource & Energy Efficiency