Πώς εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο ενεργειακός συμψηφισμός

  • Πώς εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο ενεργειακός συμψηφισμός

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που εφαρμόζεται το NetMetering στη χώρα μας πρέπει να γνωρίζει κανείς τι τελικά πληρώνει στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος
Σε γενικές γραμμές οι χρεώσεις χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στην αξία ρεύματος και στις υπόλοιπες χρεώσεις που περιλαμβάνουν τους δημοτικούς φόρους, τα δημοτικά τέλη και τις χρεώσεις υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης.
Το NetMetering μειώνει την αξία ρεύματος, δηλαδή τις χρεώσεις που καθορίζονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι χρεώσεις αυτές είναι: 
  1. Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις: Είναι η βασική χρέωση που αφορά στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος από τον Προμηθευτή μας (π.χ. ΔΕΗ)
  2. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΥΚΩ: Περιλαμβάνουν χρεώσεις που αφορούν στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης (βλέπε χρεώσεις δικτύων μεταφοράς και διανομής), στην αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-ΣΗΘΥΑ (βλ. Ενιαίο Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων γνωστό και ως ΕΤΜΕΑΡ), στην κάλυψη του κόστους διαχείρισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην είσπραξη διαφόρων (βλ. λοιπές χρεώσεις) και στους φόρους που προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (βλ. Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, Ενιαίο Τέλος 5ο/οοκαι ΦΠΑ 13%).
  3. ΥΚΩ – Χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας:Είναι μια ειδική χρέωση που έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση του αυξημένου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, των προνομιακών τιμολογίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τους Πολύτεκνους, κοκ.
Τα ποσοστά που καταλαμβάνουν οι πιο πάνω χρεώσεις στο ποσό που καταβάλλεται ως αξία ρεύματος για τις παροχές χαμηλής τάσης φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
Κατηγορία χρεώσεων
Οικιακά τιμολόγια
(Γ1 – Γ1Ν)
Τιμ. Επιχειρήσεων – Κοινοχρήστων
(Γ21 – Γ22 – Γ23)
Ανταγωνιστικές χρεώσεις
50 – 60%
50 – 60%
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις πλην ΥΚΩ
30 – 35%
30 – 40%
Χρέωση ΥΚΩ
5 – 20%
10%

Όρια ισχύος
Για να ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών και να αποφευχθούν οι υπερβολές, το θεσμικό πλαίσιο καθορίζει συγκεκριμένα όρια για την εγκατάσταση συστημάτων NetMetering.
Τα όρια αυτά φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Ανώτατο όριο ισχύος
Για όλους τους καταναλωτές
Για μεγάλους καταναλωτές *
Για κοινωφελείς σκοπούς **
Ηπειρωτική χώρα
20 kW
(~30.000 kWh/έτος)
500 kW
(~750.000 kWh/έτος)
500 kW
(~750.000 kWh/έτος)
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
10 kW
(~15.000 kWh/έτος)
20 kW
(~30.000 kWh/έτος)
20 kW
(~30.000 kWh/έτος)
Κρήτη
20 kW
(~30.000 kWh/έτος)
50 kW
(~75.000 kWh/έτος)
50 kW
(~75.000 kWh/έτος)

* Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης
** Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης


www.syndesmosilios.gr