Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: οι επόμενοι σταθμοί ενέργειας !

 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: οι επόμενοι σταθμοί ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια δύο έννοιες μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας: (α) η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και (β) η ανθρωπόκαινος γεωλογική περίοδος. Και οι δύο, εκτός των άλλων, έχουν δύο κοινούς τομείς που συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται: (α) τον τομέα των μεταφορών και (β) τον τομέα της ενέργειας.
Μεταφορές και ενέργεια αθροιστικά σήμερα παράγουν μεν σχεδόν το 65% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά είναι βασικές παράμετροι για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να περιοριστούν, και πολύ περισσότερο να εξαλειφθούν, και η μόνη διέξοδος είναι να πάμε σε βιώσιμες συνθήκες παραγωγής μεταφορικού έργου, τροφοδοτούμενου από καθαρές πηγές ενέργειας. Με αυτές τις προϋποθέσεις οι μεταφορές θα περιορίσουν τη συμβολή τους στις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα, χωρίς να περιορίσουν τα θετικά τους αποτελέσματα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Από την άλλη, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που επιγραμματικά προσδιορίζεται ως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη επερχόμενη «επανάσταση» των μεταφορών και της ενέργειας. Τα έξυπνα συστήματα διασυνδεδεμένα σε περιβάλλον Internetof Things (IoT) και οι blockchain λειτουργίες προδιαγράφουν μια νέα εποχή. Το κοινό σημείο των δύο τομέων έγκειται σε ένα αμιγώς τεχνικό θέμα: ο ψηφιακός έλεγχος της λειτουργίας κινητήρων και συστημάτων είναι περισσότερο άμεσος, αποτελεσματικός και αποδοτικός όταν η τροφοδοσία τους γίνεται με ηλεκτρική ενέργεια. Ως συνέπεια αυτού, ο εξηλεκτρισμός όλων των συστημάτων παραγωγής, μεταφορών, εργασίας, διαμονής, διαβίωσης και αναψυχής είναι μονόδρομος. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να εξασφαλιστεί η άφθονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τρόπους και διαδικασίες που δεν θα επιβαρύνουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το περιβάλλον. Οι όροι αυτοί καλύπτονται μόνο από την ευρεία αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα από την αιολική και ηλιακή ενέργεια. Τα αδύνατα σημεία των τεχνολογιών αυτών, δηλαδή η ωριαία διακύμανση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών συστημάτων και η στατιστική ασάφεια της παραγωγής των αιολικών συστημάτων, μπορούν να ξεπεραστούν με τις τεχνολογίες αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα, η αποθήκευση μπορεί να γίνει σε «κινούμενες» διατάξεις – τα ηλεκτρικά οχήματα, και σε «σταθερές» εγκαταστάσεις – συστοιχίες συσσωρευτών οπουδήποτε εγκαταστημένες και οποιασδήποτε εγκαταστημένης ισχύος. Φθάνουμε έτσι στους επιμέρους κλάδους: (α) της ηλεκτροκίνησης και (β) της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας – δύο τομείς με μεγάλο ερευνητικό, επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία.
Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο μεγάλος τομέας που ανοίγεται για τα επόμενα χρόνια. Χωρίς να επεκταθούμε σε έναν τομέα μεγάλο και πολύπλοκο, θα αναφέρουμε ότι πέρα από τα τεχνικά / τεχνολογικά θέματα που βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, πρέπει να επιλυθούν και θέματα πολιτικής, σχεδιασμού και ρυθμίσεων, ώστε να μπορούν τα συστήματα αποθήκευσης, οποιασδήποτε κλίμακας και χρήσης, να εντάσσονται στην ημερήσια αγορά. Τα κύρια θέματα που δημιουργούνται είναι αν και πότε η αποθήκευση θεωρείται «παραγωγή» ή «κατανάλωση», τι ρόλο θα παίζουν οι εγκαταστάσεις στη ρύθμιση και τη λειτουργία του τοπικού δικτύου και πώς θα εντάσσονται στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η κύρια διαφοροποίηση «αποθήκευση πριν τον μετρητή» και «αποθήκευση μετά τον μετρητή» καθορίζει ρόλους και προτεραιότητες, ώστε να προσδιοριστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν έναν δικό τους ρόλο, ο οποίος είναι υπό διαμόρφωση τόσο τεχνολογικά, όσο και ρυθμιστικά. Η κύρια διαφορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης έγκειται στο γεγονός ότι κατά κύριο λόγο αποτελούν «καταναλώσεις» ηλεκτρικής ενέργειας και δευτερευόντως συστήματα αποθήκευσης, υπό την έννοια της δυνατότητας επανέγχυσης στο δίκτυο όλης της αποθηκευμένης ενέργειας που έχουν.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
Η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως θεωρείται μια ανερχόμενη αγορά με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς. Οι εκτιμήσεις είναι ότι το 2040 θα καλύπτουν το 50 ίσως και 60% των πωλήσεων νέων οχημάτων, Σχήμα 1.
1  
2
Σχήμα 1: Η εκτιμώμενη εξέλιξη της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Σε απόλυτους αριθμούς, ωστόσο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις αρχές του 2018 δεν ξεπερνούσαν το 1% των οχημάτων που είναι σε κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση της ημερήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση, προς το παρόν είναι αμελητέα (εκτός από πιθανές τοπικές ιδιαιτερότητες των δικτύων διανομής) και οι επιπτώσεις στα συστήματα και τα δίκτυα μηδαμινές. Θα πρέπει, όμως, τα θέματα αυτά να αντιμετωπισθούν έγκαιρα, ώστε όταν ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων αρχίσει να γίνεται σημαντικός, τα δίκτυα να μην έχουν προβλήματα και οι χρήστες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να εξυπηρετούνται επαρκώς.
Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεπάγεται και αύξηση της αγοράς και της παραγωγής συσσωρευτών. Η σύγχρονη τεχνολογία των συσσωρευτών και η παραγωγή cells για τη σύνθεση modules και την κατάληξη σε battery packs, Σχήμα 2, επιτρέπει την ευελιξία των κατασκευαστών συσσωρευτών για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από smartphones σε αυτοκίνητα και σταθερές (stationary) διατάξεις εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
  
3
4
Σχήμα 2: Τα στάδια σύνθεσης των συσσωρευτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 Οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη της αγοράς, Σχήμα 3, (ΣΧΗΜΑ χ ιστόγραμμα) είναι διαφορετικές, αλλά όλες συγκλίνουν σε μεγάλα μεγέθη επενδύσεων σε όλο τον κόσμο. Τα δύο σχήματα που ακολουθούν δείχνουν τις εκτιμήσεις για την αναμενόμενη ζήτηση (1.800GWh στην περίπτωση του Bloomberg και 1.300GWh στην περίπτωση @mliebreich) το 2030. Και οι δύο εκτιμήσεις, ωστόσο, παρουσιάζουν το μέγεθος της αγοράς που θα δημιουργήσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τη ζήτηση για σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης (stationary storage) και για καταναλωτικές συσκευές.
5
6
Σχήμα 3: Η εκτιμώμενη εξέλιξη της αγοράς των συσσωρευτών.
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η εκτιμώμενη κατανομή των σταθερών εγκαταστάσεων αποθήκευσης το 2023 σε οικιακές, μη οικιακές και «πριν τον μετρητή», που γενικά θεωρούνται συστήματα σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
7
Σχήμα 4: Η εκτιμώμενη κατανομή των σταθερών εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
Τέλος, η τεχνολογική εξέλιξη των συσσωρευτών είναι τέτοια που μπορεί να εξειδικεύει τα προϊόντα ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης, αξιοποιώντας στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα υλικών και διατάξεων, με κύριες «ανταγωνιστικές» τεχνολογίες τους συσσωρευτές ιόντων λιθίου (L-ion batteries), τους συσσωρευτές βαναδίου (vanadium redox batteries) και τους υπερπυκνωτές (supercapacitors – capa vehicles).
Σήμερα οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου επικρατούν στην αγορά, αλλά με διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των ηλεκτροδίων, Σχήμα 5, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των χρηστών ως
8
Σχήμα 5: Τεχνολογίες συσσωρευτών ιόντων λιθίου.
προς την ενέργεια, την ισχύ, την ασφάλεια, την απόδοση, τον χρόνο φόρτισης, τους κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης, τη διαθεσιμότητα υλικών και το κόστους παραγωγής, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί, Σχήμα 6.

9
Σχήμα 6: Διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών των συσσωρευτών ιόντων λιθίου, ανάλογα με τη σύνθεση των ηλεκτροδίων τους.
Τεχνολογικά θέματα
Από τεχνολογική σκοπιά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται «ηλεκτρικά φορτία» ή «ηλεκτρικές καταναλώσεις», αφού παίρνουν ηλεκτρικά ενέργεια από το δίκτυο για τη φόρτιση των συσσωρευτών τους. Η θεώρηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως μέσα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την τρέχουσα τεχνολογία, είναι θεωρητική. Λίγα αυτοκίνητα παραγωγής και λίγες εγκαταστάσεις σταθμών φόρτισης, σήμερα, έχουν τη δυνατότητα αντίστροφής ροής ενέργειας, δηλαδή από το αυτοκίνητο στο κτίριο (V2B) ή στο δίκτυο (V2G), Σχήμα 7. 
10

11
Σχήμα 7: Σχηματική ροή ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το αυτοκίνητο.
Γενικά, η προοπτική είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως «μέσα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας», με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τους παρόχους ενέργειας και τους διαχειριστές των δικτύων. Η αλήθεια είναι ότι τα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτές και τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ, έχουν ορισμένες διαφορές:
 • Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ως μεμονωμένες μονάδες, είναι καταναλώσεις (demand sidemanagement). Αντίθετα, όταν μπορούν να «ομαδοποιηθούν» σε σημαντικούς αριθμούς (στόλοι οχημάτων ή εφαρμογή «έξυπνης φόρτισης», καθώς και τα σταθερά συστήματα πριν τον μετρητή μπορούν να λειτουργήσουν ως παραγωγοί (production side management). Έτσι λοιπόν, μπορούμε επιγραμματικά να αναφέρουμε τις επιπτώσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο ηλεκτρικό δίκτυο:
 • Θετική συνεισφορά:
  • Οφέλη από την V2G τεχνολογία:
   • Πηγή ενέργειας για το δίκτυο, υπό προϋποθέσεις
   • Αύξηση της αξιοπιστίας και μείωση των δαπανών του δικτύου και του συστήματος
   • Μείωση των απωλειών
   • Μείωση των διακυμάνσεων της συχνότητας και αύξηση της ποιότητας ισχύος
   • Μείωση των πτώσεων και σταθεροποίηση της τάσης
 • Θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, στην γενικευμένη και χωρίς ρυθμίσεις χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων:
  • Αστάθεια τάσης
  • Αύξηση αιχμών στη ζήτηση
  • Προβλήματα στην ποιότητα ισχύος
  • Αυξημένες απώλειες
  • Θέρμανση και υπερφόρτωση μετασχηματιστών
 • Γενικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολλές μικρές μονάδες με διαφορετική διαχείριση και δεν μπορούν να θεωρηθεί συνολικά ως ένα ενεργειακό σύνολο για απορρόφηση (κατανάλωση) ή για έγχυση (παραγωγή) ενέργειας από και προς το δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να διαφοροποιήσουν ή και να διαμορφώσουν την εμφάνιση αιχμών στη ζήτηση, αλλά δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν ως μέσα ρύθμισης της συχνότητας, σε αντίθεση με τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης.
 • Η V2G λειτουργία ίσως προσομοιάζει περισσότερο με την έγχυση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές (πολλές) οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η πώληση στον διαχειριστή της ενέργειας αυτής ή ο συμψηφισμός της με την κατανάλωση, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ρυθμιστεί.
Από την αδρή αυτή επισκόπηση προκύπτει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην κατανάλωση και στην αποφυγή εμφάνισης αιχμών ή στην απορρόφηση πλεονάζουσας ενέργειας (π.χ. φωτοβαλταϊκής το μεσημέρι ή θερμικής το βράδυ), ενώ τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης να συμβάλλουν στη διατήρηση της συχνότητας του δικτύου. Η V2G λειτουργία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να θεωρείται, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, μόνο επικουρική ή με τοπική μόνο επίδραση.
Στο θέμα της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία της φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήδη έχει διαμορφώσει ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων από τους παραγωγούς/παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Η δυνατότητα φόρτισης μέσα στο 24ωρο (ανάλογα με τη χρήση του αυτοκινήτου), η ταχύτητα φόρτισης (ανάλογα με την εγκαταστημένη ισχύ του σταθμού και τα συστήματα του αυτοκινήτου) και η εξάπλωση της «έξυπνης φόρτισης» επιτρέπουν στους παρόχους ηλεκτρικής ενεργείας, σε συνεργασία με τους διαχειριστές σταθμών φόρτισης, να συσχετίζουν την παραγωγή με την κατανάλωση, Σχήμα 8, ελαχιστοποιώντας την απόρριψη ενέργειας και διατηρώντας την ευστάθεια του δικτύου.
12
Σχήμα 8: Ωριαία διαφοροποίηση στην κοστολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντιμετώπισης της επάρκειας των δικτύων με την ευρεία χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο άμεσο μέλλον συναντώνται στη Βρετανία. Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο του 2017, ότι από το 2040 και μετά θα πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκπονήθηκαν μελέτες εκτίμησης του κόστους αναβάθμισης ή/και επέκτασης των δικτύων διανομής, καθώς και προσδιορισμός της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και εναλλακτικές λύσης κάλυψής της. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούσαν για 850 εκ. στερλίνες για την αναβάθμιση των δικτύων και κάλυψη της κατά 50% αύξηση της ζήτησης (από 60GWσε 90GW) από ανεμογεννήτριες προϋπολογισμού 19,5 δισ. στερλινών ή από πυρηνικούς σταθμούς προϋπολογισμού 190 δισ. στερλινών.
Οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί αυτοί προφανώς είναι πολύ χονδρικοί. Οι δυνατότητες φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων οπουδήποτε και από οποιαδήποτε πηγή παραγωγής ή διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, επιτρέπει δύο πράγματα:
 • Την ευρεία και χωρίς προβλήματα διείσδυση των ΑΠΕ, Σχήμα 9.
 • Την ευρεία αξιοποίηση της διασπαρμένης παραγωγής
13
14
Σχήμα 9: Η «καμπύλη πάπιας» στην ημερήσια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η εκτίμηση της κατανομής των πηγών παραγωγής μέχρι το 2050.
Ωστόσο και οι δύο προϋποθέσεις οδηγούν νομοτελειακά στην ανάπτυξη και λειτουργία των έξυπνων δικτύων.
Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Η σύντομη αναφορά στα προηγούμενα, αφορά θέματα σχεδιασμού, στρατηγικής και πολιτικής που θα πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα για να καλύψουν ανάγκες και ζητήματα του αύριο. Ωστόσο, το σήμερα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι εδώ και ορισμένα θέματα (προβλήματα, εκκρεμότητες) που σχετίζονται με τη φόρτιση και την έγχυση ενέργεια στα δίκτυα ήδη έχουν δημιουργήσει προβληματισμούς.
Το πρώτο θέμα που γίνεται αμέσως αντιληπτό, είναι η ύπαρξη διαφόρων τύπων ρευματοδοτών και ρευματοληπτών (πρίζες/βύσματα – sockets/plugs και συνδέσμων – connectors) που συνδέουν τα αυτοκίνητα με τους σταθμούς φόρτισης. Σήμερα υπάρχουν τέσσερις τύποι, οι Ευρωπαϊκοί και Αμερικανικοί Type 2 και Type 1, για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα και οι CCS (Combined Charging System) για φόρτιση με συνεχές ρεύμα, οιCHAdeMO από την Ιαπωνία (και Renault – Nissan) για φόρτιση με συνεχές ρεύμα, οι GB των προτύπων της Κίνας και οι Superchargers της Tesla για φόρτιση με συνεχές ρεύμα, Σχήμα 10.

15
Σχήμα 10: Τύποι ρευματοδοτών και ρευματοληπτών για φόρτιση.

Από αυτούς, οι CHAdeMO έχουν τη δυνατότητα επιστροφής ρεύματος από το αυτοκίνητο προς το δίκτυο (λειτουργία V2G), ενώ οι CCS όχι. Οι τελευταίοι, όμως, έχουν δυνατότητα φόρτισης και με εναλλασσόμενο ρεύμα, ενώ όλα τα αυτοκίνητα παραγωγής δεν έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν από οποιασδήποτε ισχύος σταθμούς φόρτισης, Σχήμα 11.

16
Σχήμα 11: Δυνατότητες, περιορισμοί και επιδιωκόμενοι στόχοι για τη φόρτιση.
Το πρόβλημα μεγεθύνεται με την αύξηση του μεγέθους των συσσωρευτών (για περιορισμό του χρόνου φόρτισης και για κάλυψη μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ δύο φορτίσεων) και την εμφάνιση ήδη στην αγορά σταθμών φόρτισης ισχύος 350kW και μεγαλύτερης πολύ σύντομα, Σχήμα 12.

17
Σχήμα 12: Χρόνοι φόρτισης ανάλογα με την εγκαταστημένη ισχύ του σταθμού.

Έξυπνη φόρτιση και έξυπνα δίκτυα
Όπως προαναφέρθηκε, η ταυτόχρονη φόρτιση πολλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα δίκτυα διανομής και στις ηλεκτρικές υποδομές. Μια εναλλακτική λύση αντί της επένδυσης στην παραγωγή πρόσθετης ισχύος, είναι ο έλεγχος της παρεχόμενης ενέργειας φόρτισης του κάθε αυτοκινήτου μέσω της «έξυπνης φόρτισης». Η έξυπνη φόρτιση επιτρέπει την ομαλή και ασφαλής φόρτιση και δρα ως μία πλατφόρμα υπηρεσιών έξυπνης ενέργειας. Έτσι γίνεται δυνατή η εξοικονόμηση χρημάτων και ο περιορισμός των εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή.
Μια μελέτη σκοπιμότητας για την φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορεί να προσδιορίσει τους τεχνικούς και εμπορικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε μια περιοχή και να παράσχει υποδείξεις για το μοντέλο έξυπνης φόρτισης που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Μέσω της μελέτης θα αποτιμηθούν τα διάφορα σχήματα φόρτισης που μπορούν να εφαρμοστούν, η ενσωμάτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο δίκτυο, η δημιουργία προτύπων, η διασύνδεση παρόχων και πελατών, η αυξανόμενη εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η υποστήριξη των εν εξελίξει ρυθμιστικών επικαιροποιήσεων.
Οι λύσεις της έξυπνης φόρτισης γίνονται συνεχώς όλο και περισσότερο δημοφιλείς, καθώς νέες υπηρεσίες εισέρχονται στην αγορά, με τον χρόνο, την ταχύτητα και τη μέθοδος φόρτισης (φόρτιση ή εκφόρτιση) να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του οδηγού και στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν (όπως η διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ενέργειας). Έτσι, η έξυπνη φόρτιση γίνεται σημαντική για:
 • την ενίσχυση της ηλεκτρικής κινητικότητας, καθώς διευκολύνεται η φόρτιση χωρίς χρονικούς περιορισμούς,
 • την ανάπτυξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών όσο γίνεται περισσότερο αποδοτικά, και
 • την υποστήριξη της διατήρησης της ισορροπίας του ηλεκτρικού δικτύου και της μείωσης ή της αναστολής επενδύσεων για την αποφυγή τοπικών υπερφορτώσεων των υποδομών του δικτύου.
Στόχος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχουν λύσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να βάλουν τους πελάτες τους στο κέντρο ενός μελλοντικού ενεργειακού συστήματος.

Συμπερασματικά
Νέα πεδία δραστηριοτήτων διαμορφώνονται στο άμεσο μέλλον για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με νέα δεδομένα και νέους «παίκτες». Η ηλεκτροκίνηση, στην αγορά αυτή θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο και ο έγκαιρος σχεδιασμός θα αποτρέψει άστοχες ενέργειες και άσκοπες δαπάνες, ενώ θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες και πρόσθετες θέσεις εργασίας.

γα

Δρ. Γιώργος Αγερίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας
ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας