Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους

Η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης του πλαισίου ενεργειακής πολιτικής με τρόπο που θα διευκολύνει τη μετάβαση στην καθαρής ενέργειας και θα την καταστήσει κατάλληλη για τον 21ο αιώνα.  Πραγματοποιούνται πλέον διαπραγματεύσεις για όλες τις πτυχές του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ενέργεια - το πακέτο "Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους" - και οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν τυπικά τους πρώτους μήνες του 2019. Ο οριστικοποίηση αυτών των αλλαγών θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση τη δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης  και την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για τα Παρίσι .   
Το νέο πλαίσιο πολιτικής επιφέρει κανονιστική βεβαιότητα, ιδίως μέσω της εισαγωγής των πρώτων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα , και θα ενθαρρύνει τη διεξαγωγή ουσιαστικών επενδύσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.
Ενδυναμώνει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να δραστηριοποιηθούν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση και καθορίζει δύο νέους στόχους για την ΕΕ το 2030: έναν δεσμευτικό στόχο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τουλάχιστον 32% και έναν στόχο ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 32,5%- με πιθανή αναθεώρηση προς τα πάνω το 2023. Για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιβεβαιώνει το στόχο της διασύνδεσης του 2030, δηλαδή 15% , σύμφωνα με το στόχο του 10% για το 2020. Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, θα τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, θα μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, και να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα.
Όταν αυτές οι πολιτικές εφαρμόζονται πλήρως, θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες μειώσεις εκπομπών για ολόκληρη την ΕΕ από ό, τι αναμενόταν - περίπου 45% έως το 2030 σε σχέση με το 1990 (σε σύγκριση με τον υφιστάμενο στόχο μείωσης κατά 40%).
Για την επίτευξη μακροπρόθεσμου στόχου μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, το πλαίσιο δημιουργεί επίσης ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση και κάθε κράτος μέλος καλείται τώρα να καταρτίσει ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα για το 2021 έως το 2030, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν τους αντίστοιχους στόχους τους.
Το πακέτο περιγράφει επίσης συγκεκριμένα μέτρα για τον οικοδομικό τομέα - τον μεγαλύτερο μεμονωμένο καταναλωτή ενέργειας στην Ευρώπη, με σημαντικό δυναμικό κέρδους στην ενεργειακή απόδοση.
Αυτοί οι νέοι στόχοι διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της Επιτροπής για το μακροπρόθεσμο όραμά της για μια Ευρώπη ουδέτερη για το κλίμα μέχρι το 2050 , που δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018.
Ένα άλλο μέρος της δέσμης μέτρων αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός σύγχρονου σχεδιασμού για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ , προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες της αγοράς - πιο ευέλικτη, περισσότερο προσανατολισμένη στην αγορά, ικανότερη να ενσωματώσει μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτοί οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης να θέσουν τους καταναλωτές στο επίκεντρο της μετάβασης - όσον αφορά την παροχή περισσότερων επιλογών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και την παροχή δυνατότητας σε όλους να συμμετέχουν στη μετάβαση από μόνα τους, με την παραγωγή της δικής τους ανανεώσιμης ενέργειας και την τροφοδοσία της στο δίκτυο. Επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία της ηλεκτρικής ενέργειας σε εκείνες όπου είναι περισσότερο απαραίτητη και όταν είναι περισσότερο αναγκαία μέσω των μη παραμορφωμένων σημάτων τιμών, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Αυτό θα οδηγήσει τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, με ταυτόχρονη μείωση του άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.
Η δέσμη περιλαμβάνει 8 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα όπως φαίνεται παρακάτω (από τον Δεκέμβριο του 2018):
Καθαρή ενέργεια για όλα τα πακέτα των Ευρωπαίων - κατάσταση του παιχνιδιού (1η Ιανουαρίου 2019)
 

Πρόταση τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής
 
Διοργανικές
διαπραγματεύσεις της ΕΕ

Έγκριση από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έγκριση από τοΣυμβούλιο
Επίσημη Εφημερίδα
Δημοσίευση
Ενεργειακή απόδοση σε κτίρια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου17/04/201814/05/201819/06/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου
Ανανεώσιμη ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/200821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Ενεργειακής απόδοσης30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
Διακυβέρνηση30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία13/11/201804/12/201821/12/2018 - Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμου
ΚανονισμόςΗλεκτρισμού30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---
Προετοιμασία κινδύνου30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

ACER
 
30/11/2016 Αναζήτηση διαθέσιμων μεταφράσεων του προηγούμενου συνδέσμουΠολιτική συμφωνία---

Οι νέοι κανόνες βασίζονται σε δέσμη προτάσεων που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Νοεμβρίου 2016, οι οποίες έχουν πλέον συμφωνηθεί πολιτικά ή επίσημα από τους συννομοθέτες - το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Υπογραμμίζοντας τους στόχους της βάζοντας την ενεργειακή απόδοση πρώτη , επιτυγχάνοντας παγκόσμια ηγετική θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρέχοντας μια δίκαιη συμφωνία για τους καταναλωτές , η λεπτομερής αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 900 000 θέσεις εργασίας και αύξηση έως και 1% του ΑΕΠ κατά την επόμενη δεκαετία.
Άλλα τμήματα του πακέτου περιελάμβαναν:
Αυτές οι πρωτοβουλίες βασίστηκαν στις υφιστάμενες πολιτικές και ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ , όπως τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» , καθώς και τα τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως π.χ. η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» , το ευρωπαϊκό ενεργειακό πρόγραμμα ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων (ESIF), καθώς και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), όπου υπάρχουν περισσότερα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια από οποιονδήποτε άλλο τομέα.