Διαδικαστικά, τα βασικά βήματα προς τη δημιουργία μιας Ε.Κοιν.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
Τι Είναι: 
Η Ενεργειακή Κοινότητα είναι μία σύμπραξη επιχειρήσεων ή/και ιδιωτών για την παραγωγή ενέργειας. (σε χώρους και εκτός έδρας των επιχειρήσεων ή των οικιών)
Σκοπός:
Προώθηση της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας  μέσω δραστηριοποίησης στους τομείς των ΑΠΕ.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, καθώς και ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού.
Κύρια Δραστηριότητα:
Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής, θερμικής,  ψυκτικής ενέργειας.
 • Ποιο στόχο πετυχαίνουν:
Μέσω του  Συμψηφισμού των καταναλώσεων  της ηλεκτρικής  ενέργειας  με την παραγωγή του Φ/Β σταθμού, ο οποίος  βρίσκεται  σε διαφορετική τοποθεσία, επιτυγχάνεται μείωση έως μηδενισμός του κόστους  της ενέργειας που καταναλώνεται.
 • Οφέλη για τις επιχειρήσεις:
 1. Με τη μείωση του κόστους της ενέργειας πετυχαίνουμε μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους της επιχείρησης με αποτέλεσμα πολύ καλύτερα οικονομικά στοιχεία.
 2. Δημιουργία διαθέσιμων κεφαλαίων για ανάπτυξη και επενδύσεις.
 3. Δυνατότητα χρήσης σύγχρονων συσκευών και εγκαταστάσεων που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια  με  μηδενικό  κόστος  λειτουργίας .
 4. Αναβάθμιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της επιχείρησης.
 5. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη μείωση του κόστους παραγωγής.
 6. Δυνατότητα συμμετοχής σε αναπτυξιακά  (Ν.4399/2016) και επενδυτικά προγράμματα επιδοτήσεων και  χρηματοδοτικά εργαλεία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 7. Χαρακτηρισμός  και  προβολή της επιχείρησης  λόγω πράσινης ενέργειας.
 • Διαδικαστικά, τα βασικά βήματα προς τη δημιουργία μιας Ε.Κοιν είναι τα εξής : 

1.  Προκαταρκτικές συναντήσεις μελών για θέματα ουσίας και νομικά της Ε.Κοιν
2.  Σταδιακή εύρεση 15 μελών, φυσικών προσώπων κατά προτίμηση, με έδρα την ίδια Περιφέρεια
3.  Εκπόνηση του καταστατικού με ελάχιστα αυτά που απαιτεί ο Ν. 4513/2018
4.  Συγκέντρωση των Ε9 για την εντοπιότητα των πρώτων 15 μελών 
5.  Ιδρυτική ΓΣ της Ε.Κοιν, όπου εκλέγονται τα μέλη του Προσωρινού ΔΣ
6.  Συγγραφή πρακτικών της Ιδρυτικής ΓΣ και υπογραφή των Πρακτικών και του Καταστατικού σε 5 αντίγραφα από όλα τα 15 μέλη.
7.  Αίτηση έγκρισης ίδρυσης της Ε.Κοιν στο Ειρηνοδικείο.  Απαιτείται παρουσία δικηγόρου. 

Τα έγγραφα που καταθέτουμε στο Ειρηνοδικείο είναι :
            - Αίτηση για την αναγνώριση του συνεταιρισμού
            - Σχέδιο Καταστατικού του συνεταιρισμού
            - Πρόσκληση στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού
            - Πρακτικό Ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης
- Πίνακας μελών Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού

8.  Μόλις βγεί η Έγκριση από το Ειρηνοδικείο, την πηγαίνουμε στο ΓΕΜΗ, όπου καταθέτουμε αίτηση για εγγραφή στο ΓΕΜΗ και ανάρτηση στο σχετικό Μητρώο.  
9.  Φροντίζουμε για το άνοιγμα λογαριασμού της Ε.Κοιν σε Τράπεζα.  Εμείς διαλέξαμε την Παγκρήτια Συνεταιριστική. 
και για δημιουργία συμβολαίου της έδρας - διεύθυνσης της Ε.Κοιν
10.  Με αντίγραφα όλων των παραπάνω εγγράφων, αλλά κυρίως της εγκρισης του Ειρηνοδικείου, της εγγραφής στο ΓΕΜΗ, του συμβολαίου χώρου - έδρας, το καταστατικό και το προσωρινό ΔΣ που φαίνεται ο πρόεδρος, καταθέτουμε αίτηση στη Εφορία για έκδοση ΑΦΜ και Βεβαίωσης Έναρξης Εργασιών και αμέσως μετά του Κλειδάριθμου. 
11.  Επιλέγουμε λογιστή για την πρώτη δήλωση ΦΠΑ εντός μηνός. 
12.  Καταθέτουμε στο ΓΕΜΗ τη Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών της Εφορίας 
13.  Γίνονται προσκλήσεις για εγγραφή νέων μελών.  Γενικά ο Πρόεδρος τρέχει και υπογράφει σε διάφορα μέρη.  

14. Ακολουθεί η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Κοιν. όπου γίνονται εκλογές του ΔΣ και αποφασίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές - επόμενα βήματα.

 • Σύμφωνα με τον κ. Ξ. Ζήση, δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ενεργειακής τους κοινότητας "και αυτά τη διαφοροποιούν ισχυρά έναντι και των ιδιωτικών επενδύσεων".  "Το πρώτο είναι ότι έχει σαφή κοινωνικά γνωρίσματα. Η ωφέλεια για τα μέλη περνάει μέσα από τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας, έχει δημοκρατική – οριζόντια διοίκηση, συλλογικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα, συλλογικό κεφάλαιο και περιορισμένη διανομή κερδών, συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και έχει εθελοντική συμμετοχή των μελών της. Το δεύτερο είναι το οικολογικό χαρακτηριστικό, καθώς βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της αναγνώρισης της αξίας της βιοποικιλότητας και η δράση της είναι μικρής κλίμακας, τοπική και αποκεντρωμένη" εξηγεί.