«Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ»: Από 16 Σεπτεμβρίου 2019 οι αιτήσεις – Ο νέος Οδηγός

«Εξοικονομώ»: Όλο το πρόγραμμα στο ΦΕΚ – Οδηγός και Παραρτήματα

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνεται η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019  της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ». 
Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.  

Όλες οι πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» συγκεντρώνονται σε υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, στην οποία περιλαμβάνονται ο Οδηγός και όλα τα Παραρτήματα για την εφαρμογή του.  Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο κύκλο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει διαδοχικά ανά ομάδα Περιφερειών από τις 15/7/2019 και θα γίνει με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτους 2018 (εκκαθαρισμένες δηλώσεις φορολογίας) ως εξής:
Εκ των βασικών αλλαγών σε σχέση με τον Α΄ Κύκλο είναι ότι:
  • καταργείται το άνω όριο στην 7η εισοδηματική κατηγορία
  • για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η β’ φάση του προγράμματος με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ θα καλύψει 25.000 κατοικίες. Μαζί με την συμμετοχή των ιδιωτών, το ύψος των παρεμβάσεων αναμένεται να υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να κλείνει ο κύκλος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» με έργα ενεργειακής αναβάθμισης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ -ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ

Τι περιλαμβάνει η απόφαση
Στην κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας και Οικονομίας Ανάπτυξης περιλαμβάνονται ο Οδηγός και τα Παραρτήματα, ως εξής:
ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια Προγράμματος
1.1           Σκοπιμότητα
1.2           Σύντομη περιγραφή – Διάρκεια Προγράμματος
1.3           Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και Περιφερειακή κατανομή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιμες Κατοικίες – Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση – Έναρξη Επιλεξιμότητας
2.1.           Επιλέξιμες Κατοικίες
2.1.1.        Ορισμοί
2.1.2.        Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας
2.1.3         Ειδικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας για Πολυκατοικίες
2.2           Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση
2.3           Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων
2.4           Έναρξη Επιλεξιμότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιμες παρεμβάσεις – Όρια επιλέξιμων δαπανών –
Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός – Κίνητρα – Δανειακή Σύμβαση – Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής
4.1           Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
4.2           Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής (Ίδια κεφάλαια – Τραπεζικός δανεισμός)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία – Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
5.1           Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία
5.2           Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης – Προθεσμίες
5.3           Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Υπαγωγή Αιτήσεων
6.1           Έλεγχος επιλεξιμότητας Αιτήσεων
6.2           Κατάταξη – Υπαγωγή Έργων Ωφελουμένων – Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων –
Προθεσμίες – Υπαναχώρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου – Προθεσμίες
7.1           Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έκδοση παραστατικών
7.2           Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
7.3           Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Έλεγχοι
7.4           Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγηση κινήτρων
7.5           Διαδικασία Τροποποιήσεων – Παρατάσεων Προθεσμιών
7.5.1           Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
7.5.2           Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου
7.5.3           Παοατάσειε Ποοθεσυιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουμένων – Κυρώσεις – Ενστάσεις
8.1              Υποχρεώσεις Ωφελούμενων
8.2              Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος
8.3              Διαδικασία Ενστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς-Συντελεστές Προγράμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος
10.1              Υποχρεώσεις Δικαιούχου
10.2              Υποχρεώσεις Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
10.3              Υποχρεώσεις λοιπών φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση
Παραρτήματα
Παράρτημα Ι-Α: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
Παράρτημα Ι-Β: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας
Παράρτημα Ι-Γ: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης Διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία
Παράρτημα II: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Παράρτημα III: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
Παράρτημα   IV: Έντυπο   Επιμερισμού   κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα V – A: Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης Παράρτημα V – B: Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης Παράρτημα V – Γ: Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής Παράρτημα VI: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου
Παράρτημα   VII: Έντυπο  Επιμερισμού   κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα VIII – Α: ΥΔ αναδόχου έργου Παράρτημα VIII – Β: ΥΔ προμηθευτή υλικών Παράρτημα VIII – Γ: Κοινή ΥΔ προμηθευτή – αναδόχου
Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης
Παράρτημα   X: Δήλωση Πιστοποίησης   για την    Ολοκλήρωση του Έργου – Λίστα Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Αίτησης – Υποβολής Δαπανών
Παράρτημα XI: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis
Παράρτημα XII: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, Καταβολής Κινήτρων
Παράρτημα XIII: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Παράρτημα XIV: Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τα βασικά σημεία 
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» συνίσταται στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

απολογισμός α’ φάσης

Κατά την α’ φάση υλοποίησής του χρηματοδοτήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 362 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκαν μέσω επιδοτήσεων από πόρους του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ. Συνολικά αναβαθμίστηκαν ενεργειακά περί τις 43.000 κατοικίες.
Στη β’ φάση  Οι διαθέσιμοι πόροι θα ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις σε 20.000 – 25.000 κατοικίες.

περίγραμμα β΄φάσης

Στο πρόγραμμα  μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα. Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κύριας  κυριότητας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.
ατομικό
εισόδημα
(σε ευρώ)
οικογενειακό
εισόδημα
(σε ευρώ)
βασικό ποσοστό επιχορήγησηςαύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλοςμέγιστο ποσοστό επιχορήγησης
1έως 10.000έως 20.00060%5%70%
210.000 έως 15.00020.000
έως 25.000
50%5%70%
315.000 έως 20.00025.000 έως 30.00040%5%70%
420.000 έως 25.00030.000 έως 35.00035%5%70%
525.000 έως 30.00035.000 έως 40.00030%5%50%
630.000 έως 35.00040.000 έως 45.00025%5%50%
7άνω των 35.000άνω των 45.0000%0%0%
Το πρόγραμμα ενεργοποιείται στις αρχές του β’ εξαμήνου, προκειμένου να υπάρξει το χρονικό περιθώριο ώστε να αξιοποιηθούν ως μεγέθη αναφοράς τα εισοδήματα του 2018. Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι έμφαση δίνεται στην ένταξη  οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα. Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου. Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

διαδικασία ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος,  όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα παραπάνω κριτήρια. Οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Με την απλούστευση της διαδικασίας της αίτησης, διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς και μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία. Ακόμη, μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι. Στη συνέχεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική τους παρουσία, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα.

προϋποθέσεις ένταξης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.
Το κόστος του Ενεργειακού Επιθεωρητή ή Συμβούλου Έργου, θα καλύπτεται από το Πρόγραμμα εφόσον βέβαια η αίτηση λάβει την απαιτούμενη έγκριση. Οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:
  1. αντικατάσταση κουφωμάτων
  2. τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  3. τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος
  4. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  5. αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης
Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:
  • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες