Ενέργεια - EUR-Lex

                    Ενέργεια - EUR-Lex: Ενέργεια - EUR-Lex

Ενέργεια.

Employment and social policy
Οι αυξανόμενες αποδείξεις που συνηγορούν υπέρ της κλιματικής αλλαγής καθώς και η ολοένα μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να καταστεί μια οικονομία χαμηλής ενέργειας καθώς και η ενέργεια που καταναλώνεται να είναι εγγυημένη, ασφαλής, ανταγωνιστική, τοπικά παραγόμενη και αειφόρος.
Η ενεργειακή πολιτική, πέρα από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς ενέργειας της ΕΕ, προωθεί τη διασύνδεση ενεργειακών δικτύων καθώς και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ασχολείται με πηγές ενέργειας που εκτείνονται από τα ορυκτά καύσιμα, την πυρηνική ενέργεια και φτάνουν έως τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, από βιομάζα, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, παλιρροϊκή).
Το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ειδική νομική βάση για τον τομέα της ενέργειας που στηρίζεται στις συντρέχουσες αρμοδιότητες της ΕΕ και των χωρών μελών της.